Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

 

1. Studijní program: 7501 R Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika – prevence a resocializace

Elektronický test.

Základní statistické charakteristiky písemné (elektronický test) přijímací zkoušky

a)

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky

918

b)

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky

100 bodů

c)

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky

98 bodů

d)

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky

54 bodů

e)

Směrodatná odchylka výsledů písemné přijímací zkoušky

15

 

2. Studijní program: 7507 R Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů – obchod a služby

forma přijímací zkoušky: Test z všeobecných znalostí, pedagogiky a ekonomiky (viz příloha 3)

kriteria pro vyhodnocení: max 100 bodů, každý úkol ohodnocen body podle náročnosti

výsledek zkoušky se stanovil prostým součtem bodů, jako minimum pro přijetí bylo předem stanoveno 55 bodů

počet uchazečů celkem: 241

Základní statistické charakteristiky písemné zkoušky:

počet uchazečů. kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 210
nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 100
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15
decilové hranice výsledků zkoušky: d1 = 71; d2 = 63; d3 = 60; d4 = 57; d5 = 52; d6 = 48; d7 = 44; d8 = 41; d9 = 36

Studijní obor: Učitelství odborných předmětů – strojírenství

forma přijímací zkoušky: Test z všeobecných znalostí, pedagogiky a techniky (viz příloha 4)
kriteria pro vyhodnocení: max 100 bodů, každý úkol ohodnocen body podle náročnosti
výsledek zkoušky se stanovil prostým součtem bodů, jako minimum pro přijetí bylo předem stanoveno 40 bodů
počet uchazečů celkem: 31
Základní statistické charakteristiky písemné zkoušky:
počet uchazečů. kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 28
nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:100
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12
decilové hranice výsledků zkoušky: d1 = 64; d2 = 58; d3 = 54; d4 = 49; d5 = 46; d6 = 40; d7 = 40; d8 = 35; d9 = 30

 Obor studia:

Bakalářské kombinované studium Učitelství odborných předmětů

obchod a služby

 Jméno a příjmení ……………………………………………...číslo studenta …………………

___________________________________________________________________________

Vyhodnocení písemného testu

Celkový počet bodů ……………………………………… Hodnocení………………………..

V testu zakroužkujte všechny správné odpovědi, případně odpovězte

  Pedagogika, psychologie, filozofie

1. Výchova je

 1. utváření člověka ve výchovných zařízeních
 2. všestranná kultivace člověka
 3. záměrné působení na rozvoj osobnosti

2. Etopedie

 1. zkoumá otázky etické výchovy mládeže
 2. zabývá se výchovou obtížně vychovatelných jedinců
 3. zkoumá morální vlastnosti dětské populace

3. Povinná školní docházka v ČR je

 1. 11 let
 2. 8 – 10 let podle rozhodnutí krajských orgánů
 3. 9 let

4. Bílá kniha, přijatá vládou v roce 2001 je

 1. národním programem boje proti toxikománii na léta 2001 – 2004
 2. národním programem rozvoje vzdělávání v ČR
 3. komplexním programem zavedení internetu do škol ČR

5. Pětice klasických složek výchovy neobsahuje výchovu

 1. mravní
 2. pracovní
 3. humanistickou
 4. rozumovou

6. Mezi základní didaktické zásady nepatří

 1. zásada trvalosti
 2. zásada vhodnosti tempa výuky
 3. zásada názornosti
 4. zásada vědeckosti

7. Učební plán určuje

 1. učební cíle jednotlivých předmětů v ročnících a celkový počet hodin předmětů v konkrétní škole
 2. plánovanou návaznost jednotlivých tematických celků konkrétního předmětu v průběhu školního roku
 3. cíle a obsah všech vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících
 4. předměty jimž se vyučuje, jejich posloupnost v ročnících, týdenní počet každého předmětu a celkový počet hodin v týdnu

8. Dosud platný školský zákon upravující vzdělávání na základních, středních a vyšších odborných školách

 1. byl schválen v obou komorách Parlamentu ČR v dubnu 2002
 2. je zákon č. 564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství
 3. č. 29/1984 platí ve znění všech novel od roku 1984
 4. byl přijat v roce 1990 jako novela zákona č. 76/1978 O školských zařízeních

9. Co považujete za základní pedagogické kategorie

 1. vyučování a vzdělávání
 2. cíle, podmínky a prostředky výchovy
 3. subjektivní a objektivní činitele výchovy
 4. vyučování a učení

10. Pojmem základní pedagogické dokumenty rozumíme

 1. cíl výchovně vzdělávací instituce
 2. tématické plány a příprava na vyučování
 3. charakteristika oboru, profil absolventa, učební plán, učební osnovy
 4. třídní kniha, osobní listy žáků, třídní výkaz

11. Napište názvy alespoň dvou významných pedagogických časopisů

   …………………………………

   …………………………………

12. Učení je (pokud bude jen a) uznat jako dobré, pokud bude jen b) uznat polovičními body)

 1. základní formativní proces
 2. osvojování vědomostí, dovedností a návyků
 3. získávání zkušeností

13. Ontogeneze je

 1. vývoj psychiky od narození do dospělosti
 2. vývoj psychiky od narození do konce života
 3. vývoj psychiky živočišných druhů

14.Psychologickou osvětu pro rodiče šíří v ČR zejména

 1. F. Koukolík
 2. Z. Matějček
 3. M. Plzák

15. Cílem psychohygieny vyučovacího procesu je

 1. předcházet duševním poruchám
 2. předcházet trémě
 3. rozvíjet osobnost žáka

16. Mobbing je

 1. psychoteror na pracovišti řízený kolegy s cílem spolupracovníkovi uškodit
 2. psychoteror prováděný nadřízeným po kratší dobu s cílem podřízeného ponížit
 3. kolektivní spolupráce při řešení náročného problému pracoviště

17. Šikana je

 1. případ agrese, vyskytující se vůči jedinci opakovaně
 2. je rvačka nebo hádka mezi spolužáky opakovaně se vyskytující
 3. je agresivita jedince vůči jinému, vyskytující se ojediněle

18. Psychický stav vzniklý nemožností uspokojit své potřeby se nazývá

 1. stres
 2. frustrace
 3. deprivace

Ekonomika

1. Základním cílem každého podniku je

 1. minimalizace nákladů
 2. růst expanze podniku
 3. tvorba zisku
 4. modernizace a inovace

2. Vklad v bance je podle zákona pojištěn do výše

 1. 80 %
 2. 100 %
 3. 90 %

3. Míru nezaměstnanosti vyjádříme jako

 1. poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva
 2. poměr počtu zaměstnaných vůči počtu nezaměstnaných
 3. poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu občanů v důchodovém věku
 4. poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu občanů v produktivním věku

4. Platby přímých daní se provádí

 1. na základě příjmů
 2. na základě majetku
 3. na základě spotřeby

5. Průměrná míra nezaměstnanosti v EU se v posledních letech pohybuje kolem

 1. 5 %
 2. 10 %
 3. 15 %

6. Označte nejjistější finanční investici

 1. akcie
 2. podnikové obligace
 3. státní dluhopisy

7. Státem blahobytu bývá označována ekonomika

 1. Velké Britanie
 2. Švédska
 3. Rakouska

8. Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří

 1. rekvalifikace
 2. programy pro hendikepované osoby
 3. předčasný odchod do důchodu

9. Nejvýznamnější ekonom 20. stol. J. M. Keynes byl

 1. Angličan
 2. Američan
 3. Australan

10. Motivační stimuly manažérů se dělí na

 1. tradiční a koncepční
 2. hmotné a nehmotné
 3. prorocké a strategické

11. Mezi základní cíle hospodářské politiky státu patří

 1. cenová stabilita
 2. ekonomický růst
 3. konkurenceschopnost podniků na zahraničních trzích

vyrovnaná platební bilance

Strojírenství

Určete součinitel tepelné roztažnosti hliníku, když při teplotě 0°C má hliníková tyč délku 2500 mm a tatáž tyč při teplotě 20°C délku 2501,2 mm.

Napište označení jednotky a její rozměr v soustavě SI:

teplo ……………………………….. tlak………………………………..

teplota ……………………………... výkon……………………………...

energie……………………………... zrychlení………………………..…

Napište slovně chemický název sloučeniny:

Na2CO3 …………………………………SO3………………………………

MgO…………………………………….CaSO4……………………………

Fe2O3……………………………………HCl……………………………….

Za jak dlouho je možno přečerpat 70% vody z plné nádrže o rozměrech

2000 mm x 4000 mm x 3000mm čerpadlem s objemovým průtokem 5 l/s.

Nakreslete schematickou značku

kondenzátoru ……… cívky………… tranzistoru………….. rezistoru……….

Jaký odpor má elektrický spotřebič, který při zapojení do sítě s napětím 230 V odebírá výkon 2 kW

Jak nazýváme stroj pro frézování ……………………………

K čemu se používají parní turbíny:

 

Řešení testů:

UOP Bc: 1c,2b,3c,4b,5c,6b,7d,8c,9b,10c,12ab,13b,14b,15c,16a,17a,18b Ek: 1c,2c,3a,4ab,5b,6c,7b,8ab,9a,10b,

11abd.

 

Studijní obor: Informační technologie ve vzdělávání

forma přijímací zkoušky – počítačový test
počet variant – 3

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části:

 • minimální počet bodů byl stanoven na 30
 • přijímáni budou studenti s výsledkem lepším než 30 bodů, avšak maximálně 40 prvních uchazečů

Varianta A

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:

počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky – 25
nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky – 100
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky – 100
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky –39,84
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky - 23,13
decilové hranice výsledků zkoušky – d1 = 14; d2 = 20; d3 = 25; d4 = 29; d5 = 31; d6 = 40; d7 = 48; d8 = 52; d9 = 66

Varianta B

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:

počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky – 36
nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky – 100
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky – 72
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky –36,45
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky – 15,75
decilové hranice výsledků zkoušky – d1 = 16; d2 = 23; d3 = 29; d4 = 29; d5 = 31; d6 = 37; d7 = 43; d8 = 52; d9 = 57

Varianta C

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:

počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky – 32
nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky – 100
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky – 100
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky –36, 82
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky – 19, 13
decilové hranice výsledků zkoušky – d1 = 13; d2 = 21; d3 = 28; d4 = 30; d5 = 31; d6 = 37; d7 = 46; d8 = 49; d9 = 54

Celková varianta

počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky – 93
nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky – 100
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky – 100
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky –38,49
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky – 19,24
decilové hranice výsledků zkoušky – d1 = 16; d2 = 22; d3 = 28; d4 = 30; d5 = 34; d6 = 40; d7 = 48; d8 = 51; d9 = 59

Zpracovali: Kostolányová, Pavlíček
Za správnost zodpovídá: Kapounová

 

3. Studijní program: 7504 T Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium)

Studijní obor: Učitelství odborných předmětů

Forma přijímací zkoušky: písemná
Test z pedagogiky, psychologie a ekonomiky
kriteria pro vyhodnocení: max 100 bodů, každý úkol ohodnocen body podle náročnosti
výsledek zkoušky se stanovil prostým součtem bodů, jako minimum pro přijetí bylo předem stanoveno 40 bodů
počet uchazečů celkem: 60
bez přijímací zkoušky přijato: 9 ( absolventi bakalářského studia UOP na PdF OU s výsledky u SZZ 1,00)

Základní statistické charakteristiky písemné zkoušky:
počet uchazečů. kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 42
nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 100
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 83
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 43
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 24
decilové hranice výsledků zkoušky: d1 = 76; d2 = 70; d3 = 64; d4 = 53; d5 = 50; d6 = 43; d7 = 41; d8 = 39; d9 = 38

Přijímací test:

Obor studia:
Dvouleté navazující magisterské kombinované studium Učitelství odborných předmětů
obchod a služby

 

Vyhodnocení písemného testu

Celkový počet bodů ……………………………………… Hodnocení………………………..

V testu zakroužkujte všechny správné odpovědi.

Pedagogika, psychologie

1. Obsah výchovy se v klasickém vyjádření týká

 1. výchovy rozumové a mravní
 2. výchovy vědecké, estetické a tělesné
 3. výchovy jazykové, mravní a umělecké
 4. výchovy rozumové, mravní, estetické, pracovní a tělesné

2. Heuristická metoda

 1. je založena na osvojování zkušeností žáka z tvořivé činnosti cestou osvojování etap řešení problémových úloh
 2. staví na spontánním objevování nových poznatků žáky v mimoškolních podmínkách
 3. je postup učitele spočívající v kladení otevřených otázek žákům
 4. je založena na vzájemné komunikaci mezi žáky za účelem odhalení správného řešení učební úlohy

3. Jednou ze základních kompetencí pedagoga je

 1. prezentační kompetence
 2. koordinační kompetence
 3. analytická kompetence
 4. enkulturační kompetence

4. Dotazník jako metoda zkoumání pedagogických jevů

 1. metodou postavenou na interpersonálním kontaktu
 2. je způsobem písemného kódování verbálních informací a otázek
 3. používá úkolů pro zjištění stanovisek respondentů
 4. je způsobem písemného kladení otázek a získávání písemných informací

5. Kterou pedagogickou disciplinu považujete za výchozí a základní

 1. didaktiku
 2. sociální pedagogiku
 3. andragogiku
 4. obecnou pedagogiku

6. Mezi osobnosti českého školského reformního hnutí 1. poloviny 20 stol. patřili

 1. Josef Úlehla, Otakar Chlup, Václav Příhoda
 2. Jan Uher, Gustav Adolf Lingner
 3. Pavel Josef Šafařík, Jan Ignác Felbiger, Kryštof Lehotský
 4. Jan Uher, František Palacký, J. E. Purkyně

7. Tréma je

 1. vrozená dispozice
 2. projev neuózy
 3. forma naučeného strachu

8. Brainstorming je

 1. hledání řešení problémů
 2. rozvíjení inteligence
 3. rozvíjení senzomotorických dovedností

9. Relativní neprospěch je

 1. dočasný neprospěch
 2. žák se učí pod úroveň svých schopností
 3. žák neprospívá jen v některém předmětu

10. Sociální posilování je

 1. posilování pozice jedince ve skupině
 2. užití odměn a trestů
 3. posilování sebedůvěry jedince

  Ekonomické předměty

11. Souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv), které patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání se nazývá

 1. obchodní majetek
 2. obchodní jmění
 3. čisté obchodní jmění
 4. obchodní jméno

12. Základním cílem každého podniku je

 1. minimalizace nákladů
 2. růst expanze podniku
 3. tvorba zisku
 4. modernizace a inovace

13. Marketingové plánování obsahuje

 1. situační analýzu
 2. sestavení marketingových programů
 3. Demindějův model
 4. stanovení marketingových cílů a formování strategií

14. Ekonomické, technologické, demografické a sociálně-kulturní vlivy řadíme do

 1. mikroprostředí
 2. mezoprostředí
 3. makroprostředí
 4. vnitřního prostředí

15. Henry Fayol uplatňoval

 1. byrokratický styl vedení
 2. teorii mezilidských vztahů
 3. funkční analýzu podniku
 4. vědeckou organizaci práce

16. Motivační stimuly manažérů se dělí na:

 1. tradiční a koncepční
 2. peněžní a nepeněžní
 3. prorocké a strategické
 4. motivační a dílčí

17. Tržním selháním nazýváme

 1. existenci externalit
 2. nezájem spotřebitelů o výrobek
 3. monopoly
 4. stanovení vysoké ceny prodávajícím

18. Na poptávku spotřebitelů po určitém zboží nemá vliv

 1. příjmy spotřebitelů
 2. existence substitutů poptávaného zboží
 3. omezený přístup výrobců k výrobním faktorům
 4. změna módních trendů

19. Trh charakterizovaný vysokou koncentrací, nízkým počtem kupujících, odborným výběrem zákazníků a velkým objemem zakázek se nazývá

 1. průmyslový trh
 2. spotřebitelský trh
 3. trh služeb
 4. zahraniční trh

20. Účetní závěrku v soustavě podvojného účetnictví tvoří

 1. výkaz o majetku a závazcích, výkaz o příjmech a výdajích
 2. rozvaha, výkaz o příjmech a výdajích a příloha
 3. rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha
 4. výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích

21. Do oběžného majetku patří

 1. hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
 2. peněžní prostředky, pohledávky a závazky
 3. peněžní prostředky, zásoby a pohledávky
 4. závazky a pohledávky

22. Tvorba opravné položky se účtuje do

 1. nákladů
 2. výnosů
 3. majetku a zdrojů
 4. záleží na rozhodnutí účetní jednotky

23. Mezi přímé daně řadíme

 1. daně z příjmů fyzických a právnických osob
 2. všechny daně tvořící daňovou soustavu
 3. daň z přidané hodnoty
 4. daně majetkové (např. daň z nemovitosti)
 5. spotřební daně

24. Transferové platby představují

 1. výdaje na sociální účely (podpory v nezaměstnanosti apod.)
 2. výdaje na zdravotnictví, školství
 3. výdaje na veřejnou potřebu státu (bezpečnost)
 4. výdaje na výrobky a služby formou grantů

25. Bankovní systém v ČR je

 1. jednostupňový
 2. univerzální
 3. duální

26. Aval směnky je

 1. převod směnky
 2. směnečný závazek
 3. přijetí směnky

27. Co řadíme pod aktivní obchody

 1. obchody se směnkami
 2. úvěrovou činnost
 3. provádění platebního styku

28. Mezi nástroje měnové politiky CB nepatří

 1. diskontní nástroje
 2. kurzové intervence
 3. povinné minimální rezervy

29. Co značí M1

 1. měnovou veličinu
 2. měnový agregát
 3. transakční peníze

30. Označte nejrizikovější z následujících finančních investic

 1. akcie
 2. státní dluhopisy
 3. podnikové obligace

31. Finanční trhy se z věcného hlediska dělí na

 1. peněžní
 2. kapitálové
 3. burzovní

32. Cenové indexy slouží k

 1. měření cenové hladiny v ekonomice
 2. měření nezaměstnanosti
 3. výpočtu inflace
 4. měření sociální nerovnosti

33. Za rovnovážnou tržní cenu považujeme takovou cenu, kdy

 1. poptávané množství zboží mírně převažuje nad nabízeným množstvím
 2. poptávané množství zboží odpovídá nabízenému množství
 3. nabízené množství zboží mírně převažuje nad poptávaným zbožím
 4. výše cen je regulovaná státem

34. Výkonnost národního hospodářství každé země lze změřit pomocí

 1. pouze ukazatele HDP
 2. pouze ukazatele HNP
 3. ukazatele HDP nebo HNP
 4. pouze ukazatele národního důchodu

35. Míru nezaměstnanosti vyjádříme jako

 1. poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva
 2. poměr počtu zaměstnaných vůči počtu nezaměstnaných
 3. poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu občanů v důchodovém věku
 4. poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu občanů v produktivním věku

Řešení testu:

UOP Mgr: 1d,2a,3a,4d,5d,6a,7c,8a,9b,10B,11a,12c,13ab,14c,15c,16b,17ac,18c,19a,20c,22a,23a,24a,25c,26b,27b,28b,29b,30a,31ab,32ac, 33b,34c,35a

 

4. Studijní program: 7503 T Učitelství pro základní školy

Studijní obor: Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Forma přijímací zkoušky: písemná, ústní

Kritéria pro vyhodnocení a postup jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části:

A) písemná část

 1. V každé otázce testu je jedna správná odpověď (a, b, c).
 2. Za otázky, u kterých se musí uvést dva údaje (např. ministr a politická strana) je k udělení bodu nutné uvést oba správné údaje, jinak bod není udělen.
 3. Za správnou odpověď se uděluje jeden bod.
 4. Body za správnou odpověď se sčítají (za nesprávnou se neodečítají).
 5. Maximální počet bodů je při třiceti otázkách v testu tedy 30 bodů.
 6. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání písemné zkoušky je 19 bodů (hranice úspěšnosti je nastavena na cca 64 %).

B) ústní část

 1. Uchazeči, kteří splnili písemnou část se podrobí komisionálnímu ústnímu pohovoru, který je zaměřen na všeobecné znalosti (politický přehled, kulturní rozhled, obeznámenost s historicko-kulturními zajímavostmi svého bydliště), rovněž je vedena krátká diskuse o problematických otázkách z testu.
 2. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání ústního pohovoru je 40 bodů.

   

TEST Z OBČANSKÉ VÝCHOVY – VARIANTA A (v úplném znění):

Test k přijímacím zkouškám

Skupina A

1. Výrazu deskriptivní nejlépe odpovídá:

a, hodnotící
b, rozpracovaný
c, popisný

2. Mýtus o jeskyni je dílem

a, Platóna
b, Aurelia Augustina
c, E. Rotterdamského

3. I. Kant se mimo jiné zabývá

a, chováním člověka v mezních situacích
b, dokazováním boží existence
c, autonomií jednotlivce

4. Zařaďte následující ukázku: “Myslím, že žádný z těchto názorů nevystihuje skutečné procesy tvoření zkušenosti a skutečný proces bádání, ačkoliv Kantovo pojetí se může interpretovat i tak, že se přibližuje zde zastávanému pojetí podstatněji než čistý empirismus.”

a, filosofie jazyka
b, teorie vědy
c, teorie relativity

5. Že člověk je od přírody dobrý tvrdí:

a, T. Hobbes
b, J. J. Rousseau
c, L. Wittgenstein

6. Předsedou české Poslanecké sněmovny je Zaorálek, který (á) je členem politické strany ČSSD.

7. Která z následujících zemí není členským státem Evropské unie:

a, Finsko
b, Španělsko
c, Švýcarsko

8. Přímá demokracie se projevuje:

a, přímou volbou poslance
b, hlasováním o konkrétní otázce
c, zvolením člena vlády

9. Politologie jako samostatná společensko-vědní disciplína se formuje

a, po druhé světové válce
b, na přelomu 19. a 20. století (jako snaha o analyzování základních politických jevů)
c, v době mezi světovými válkami (jako snaha o vysvětlení a pochopení principů vládnutí)

10. Nejstarší politickou stranou působící v českém prostředí je:

a, KSČM
b, ČSSD
c, KDU-ČSL

11. E. Beneš byl v období tzv. 1. republiky členem:

a, Čs. sociálně demokratické strany
b, Čs. strany národně socialistické
c, Čs. národní demokracie

12. Podstata tzv. Trumanovy doktríny by se dala vyjádřit heslem:

a, boj proti chudobě
b, mírové soužití
c, zadržování komunismu

13. S kterým prezidentem USA je spojen termín “Nový úděl” (New Deal)? F. D. Roosevelt

14. Mohli se setkat (tj. žili ve stejném období) husitský vojevůdce Prokop Holý a Johanka z Arku? ANO

15. Mnichovská dohoda byla uzavřena mezi

a, Německem, Itálií, Anglií, Francií
b, Německem, Rakouskem, Maďarskem, Francií
c, Německem, Polskem, Maďarskem, Rakouskem

16. Údaj ve výroční zprávě “mzdy 8 000 000 Kč” označuje

a, náklady
b, výnosy
c, zisk

17. Tvorbu a vznik ekosystému nazýváme

a, sekundární produkcí
b, ekologickou sukcesí
c, rozkladným procesem

18. Životní prostředí člověka tvoří

a, všechny abiotické složky, které jej obklopují
b, všechny biotické složky, které jej obklopují
c, vývojem podmíněný celek tvořený složkami přírodními, umělými a sociálními, se kterými je člověk ve vzájemném styku

19. Emise jsou

a, škodlivé látky nacházející se v životním prostředí
b, látky, které škodí všemu živému
c, látky vnášené do prostředí

20. Co je ekonomie

a, věda o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti
b, věda o národním hospodářství
c, věda o možnostech docílení optimálního zisku

21. Biblická hora Ararat leží na území

a, Arménie
b, Turecka
c, Íránu

22. Hlavní součástí prosociálního jednání je:

a, submisivita
b, empatie
c, metakomunikace

23. Pojem archetyp zavedl do psychologie:

a, C. G. Jung
b, A: Adler
c, R. B. Cattell

24. Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně je postaven ve slohu:

a, renesančním
b, barokním
c, pozdně gotickém

25. Autorem symfonie č. 9 zv. Z nového světa je

a, J. Janáček
b, B. Smetana
c, A. Dvořák

26. Která z uvedených možností není předmětem oboru sociologie?

a, snaha o podání celkového obrazu společnosti
b, partikulární jevy a procesy ve společnosti, které nejsou součástí předmětu jiných věd
c, zkoumání vývoje člověka z nižších forem ve formy vyšší - fylogeneze

27. Který z uvedených myslitelů se během života nezabýval sociologií?

a, Max Weber
b, Alfred N. Whitehead
c, Jan Keller

28. Kdo dal sociologii jméno?

a, Karl Marx
b, Georg Simmel
c, Auguste Comte

29. Která z uvedených možností necharakterizuje pojem sociální skupina?

a, vědomí společné identity
b, shoda cílů a zájmů
c, absence vzájemných interakcí

30. Kterému typu společnosti je podle obecné sociologické teorie inherentní (vlastní) sociální mobilita?

a, archaické společnosti
b, tradiční společnosti
c, moderní společnosti

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:
 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 34

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 30 bodů

Nejlepší skutečný dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 24 bodů

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 17 bodů

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 3,66

Decilové hranice výsledku zkoušky: 12,56; 13,77; 14,68; 15,70; 17,00; 18,60; 20,23; 21,20; 22,30.


TEST Z OBČANSKÉ VÝCHOVY – VARIANTA B (výběr):

1. K. Čapek má blízko k

a, pragmatismu
b, fenomenologii
c, filosofii života

2. Naukou o idejích se proslavil

a, Sokratés
b, Platón
c, Marx

3. I. Kanta inspirovali především

a, G. W. F. Hegel a S. Kierkegaard
b, sv. Augustin a T. Akvinský
c, D. Hume a J. J. Rousseau

4. Implikovat znamená

a, falešně podsouvat
b, předpovídat pravděpodobnost
c, nutně obsahovat

5. Zařaďte následující ukázku: “Nezodpověditelné a neohrožující situace vzbuzují naproti tomu smích nebo pláč. Člověk kapituluje jako jednota těla a duše, tzn. jako živočich, ztrácí poměr ke své fyzické existenci, ale nekapituluje jako osoba.”

a, epistemologie
b, gnoseologie
c, antropologie

6. Předsedou českého Senátu je Pithart, který (á) je členem politické strany KDU-ČSL

7. Která z následujících zemí není členským státem Evropské unie:

a, USA
b, Německo
c, Belgie

8. Ústava České republiky platí od:

a, 28. 10. 1918
b, 1. 1. 1993
c, 1. 1. 1968

9. Podle jakého volebního systému jsou voleni poslanci:

a, poměrným systémem
b, většinovým systémem
c, minoritním systémem

10. Komunistickým režimem byla popravena:

a, Gusta Fučíková
b, Milada Horáková
c, Marie Kabrhelová

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 37

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 30 bodů

Nejlepší skutečný dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 26 bodů

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 18 bodů

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 2,33

Decilové hranice výsledku zkoušky: 16,34; 17,04; 17,41; 17,78; 18,20; 18,69; 19,35; 20,37; 22,53.


Zpracovala: H. Malíková
Za správnost odpovídá: J. Pavlíček

 

Studijní obor: Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Forma přijímací zkoušky: písemná, ústní

TEST Z KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY

 1. Jak se jmenovali Kainovi bratři?
 2. Kolik lidí přežilo potopu?
 3. Jak se jmenoval Sářin manžel?
 4. Kdo vedl Izrael po Mojžíši?
 5. Která z deseti Božích přikázání se přímo vztahují k rodinnému životu?
 6. Kdo to byli Gedeón a Samson?
 7. Věrná snacha Noemi:
 8. Kniha o velkém utrpení zbožného muže.
 9. Kolik máme žalmů v Bibli?
 10. Co jedli Izraelci ve svátek Paschy?
 11. Kdo postavil v Jeruzalémě první izraelský chrám?
 12. Vyjmenujte 3 pokušení Pána Ježíše.
 13. Které učedníky povolal Pán Ježíš při rybaření?
 14. Celník, který chtěl vidět Pána Ježíše ze stromu:
 15. Komu řekl Pán Ježíš: Musíte se narodit znovu!
 16. Kdo kázal v den vylití Ducha svatého?
 17. Kde Pán Ježíš obrátil apoštola Pavla?
 18. Kolik dopisů máme v Bibli od apoštola Petra?
 19. Kolik knih obsahuje Nový zákon?
 20. Napište na druhou stranu svůj oblíbený biblický verš.
 21. Kdy byl zbořen Jeruzalém?
 22. Kolik Židů zahynulo během 2. světové války?
 23. Jak se jmenoval první pražský biskup?
 24. Kdo z Husových přátel byl upálen o rok později?
 25. Kdo napsal Síť víry pravé?
 26. Rok narození a úmrtí J. A. Komenského.
 27. Kdo napsal operu Nabucco?
 28. Kdo napsal knihu Broučci?
 29. Které osoby tvoří Trojici svatou?
 30. Jak se jmenuje představitel Vaší církve?

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 14

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 30 bodů

Nejlepší skutečný dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 28,5 bodů

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 21 bodů

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 4,57


Zpracovala: H. Malíková
Za správnost odpovídá: S. Piętak


Studijní obor: Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Forma přijímací zkoušky: test z technické výchovy (viz příloha 1)
kriteria pro vyhodnocení: max 100 bodů, každý úkol ohodnocen body podle náročnosti
výsledek zkoušky se stanovil prostým součtem bodů, jako minimum bylo předem stanoveno 40 bodů
počet uchazečů celkem: 73
Základní statistické charakteristiky písemné zkoušky:
počet uchazečů. kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 60
nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 100
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 46
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,78
decilové hranice výsledků zkoušky: d1 = 61; d2 = 58; d3 = 53; d4 = 48; d5 = 45; d6 = 43; d7 = 41; d8 = 38; d9 = 34

Zpracovala: B. Rychlíková

 

Ostrava 27. 6. 2003
Zpracovali: J. Sekera, B. Rychlíková, J. Kapounová, J. Pavlíček, S. Pietak
Za správnost odpovídá: Petr Franiok