Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Zdravotně sociální fakultě OU v Ostravě v roce 2003/2004

 

A)    Informace o konání přijímacího řízení:

Datum konání přijímacích zkoušek:   talentová zkouška z TV         24.4.2003

řádný termín                     2.6.-6.6.2003

náhradní termín                 16.6.2003

doktorský SP:                  20.6.2003

dodatečné přij. zkoušky:  19.9.2003

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:                     

bakalářské a magisterské SP        17.6.2003

doktorský SP                               31.7.2003

dále podle kapacitního naplnění oborů

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:

srpen 2003          

Termín pro možnost nahlédnutí uchazečů do svých materiálů:                     28.7.-1.8.2003

podmínky dle Opatření děkana ZSF OU 1/2003

Termín skončení přijímacího řízení:   bakalářské a magisterské SP  17.6.2003

doktorský SP                               31.7.2003

 

 

B)    Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijních programů a oborů a celkově za fakultu

 

Studijní obor

Počet přihlášek/ Počet přihláše-ných1

Promi-nuta PZ

Dostavili se k PZ2 (z toho v náhr. termínu)

Splnily podmín-ky

Nesplnili podmín-ky

Přijato ke studiu

Počet odvolání3

Počet kladných rozhod-nutí3

Počet zapsa-ných ke studiu3

Bakalářské studijní programy

Ošetřovatelství

Všeobec-ná sestra

274

0

247(24)

92

155

58

45

21

57

Porodní asistentka

184

0

165(9)

32

133

20

31

5

16

Rehabilitace

Fyziotera-pie

247

0

231(10)

43

188

29

55

10

31

Veřejné zdravotnictví

Ochrana veřejného zdraví

51

0

42(2)

36

6

30

4

4

28

Specializace ve zdravotnictví

Zdravot-nické vyšetřova-cí metody

96

0

74(5)

31

43

28

15

13

29

Radiolo-gický asistent

32

0

28(0)

17

11

16

1

1

16

Soc.zdrav. a geriatr. péče

47

0

42(2)

42

0

32

8

5

34

celkem

931/794

0

829(52)

293

536

213

159

58

211

 

Magisterské studijní programy

Specializace ve zdravotnictví

Soc. práce se zdrav. profilem

333

0

279(10)

63

216

37

74

18

37

celkem

333/333

0

279(10)

63

216

37

74

18

37

Doktorské studijní programy

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce

13

0

11

6

5

6

1

0

6

celkem

13/13

0

11

6

5

6

1

0

6

 

celkem za fakultu

1277/

1140

0

1119
(62)

362

757

256

234

76

254

1 uvedeno v řádku „celkem“

2 PZ = přijímací zkouška

3 doplněno do konce prvního výukového týdne ZS

 

V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.

 

 

Ostrava, 30.9.2003

 

Zpracoval: RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.

 

Za správnost odpovídá: RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.