Minimální standard

Prohlídka náhledu

Započetí testustředa, 19. října 2011, 11.15
Dokončení testustředa, 19. října 2011, 11.15
Délka pokusu5 sekund
Známka0 z možných 60 (0%)
Question 1 Upravit
Body: 1
Podmínky poskytování podpory v nezaměstnanosti v České republice:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 2 Upravit
Body: 1
Přerozdělování se též nazývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 3 Upravit
Body: 1
Proces socializace probíhá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 4 Upravit
Body: 1
Součástí ústavního pořádku České republiky je zásadní lidskoprávní dokument. Tento dokument se nazývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 5 Upravit
Body: 1
Názor, že "morální soudy nejsou ani pravdivé ani nepravdivé, jsou jen vyjádřením pocitů", patří mezi znaky:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 6 Upravit
Body: 1
Který typ panství nenalezneme v koncepci panství M. Webera:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 7 Upravit
Body: 1
Mezi sociologické teorie vzniku sociálních deviací neřadíme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 8 Upravit
Body: 1
Carl R. Rogers je představitelem:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 9 Upravit
Body: 1
Z pojištění dle z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění se poskytují tyto důchody:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 10 Upravit
Body: 1
Co to znamená, když v sociální práci začne působit tzv. cargo efekt:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 11 Upravit
Body: 1
Součástí ústavního pořádku České republiky je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 12 Upravit
Body: 1
O zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům fyzické osoby rozhoduje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 13 Upravit
Body: 1
Do neverbální komunikace nepatří:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 14 Upravit
Body: 1
Pohlaví (muž/žena) je znakem:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 15 Upravit
Body: 1
Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vyžaduje k poskytování sociálních služeb registraci. O této registraci rozhoduje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 16 Upravit
Body: 1
Jako syndrom CAN nelze označit:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 17 Upravit
Body: 1
Jeden typ nezaměstnanosti není optikou sociální politiky vnímán jako problematický. Jedná se o:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 18 Upravit
Body: 1
Přístupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, které v současnosti drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly jsou označovány jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 19 Upravit
Body: 1
Podle Zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 20 Upravit
Body: 1
U angažovaného sociálního pracovníka se můžeme setkat s 2 druhy porušení hranic ve vztahu sociální pracovník - klient:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 21 Upravit
Body: 1
Riziková společnost vzniká:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 22 Upravit
Body: 1
Které tvrzení je správné:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 23 Upravit
Body: 1
Rovnovážný stav organismu se nazývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 24 Upravit
Body: 1
Dávky státní sociální podpory je kompetentní řešit instituce:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 25 Upravit
Body: 1
Metoda směřující k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství se nazývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 26 Upravit
Body: 1
Termínem chování označujeme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 27 Upravit
Body: 1
Ochrana před domácím násilím:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 28 Upravit
Body: 1
Předsudek je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 29 Upravit
Body: 1
Věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí se nazývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 30 Upravit
Body: 1
V systemickém přístupu rozlišujeme 4 stupně profesionální pomoci. Které:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 31 Upravit
Body: 1
Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách vyžaduje k poskytování sociálních služeb registraci. O této registraci rozhoduje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 32 Upravit
Body: 1
Předpoklady vnímání jsou:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 33 Upravit
Body: 1
Fyzická závislost na nealkoholové návykové látky vzniká u uživatelů:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 34 Upravit
Body: 1
Strukturní funkcionalismus klade velký důraz na:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 35 Upravit
Body: 1
Dle Zákona o sociálních službách se lidem závislým na pomoci jiné osoby poskytuje dávka:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 36 Upravit
Body: 1
Ischemická choroba srdeční tzv. ICHS zahrnuje následující formy:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 37 Upravit
Body: 1
Průkopníkem myšlenek komunitní práce byl/a:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 38 Upravit
Body: 1
Sociálně etický princip solidarity může svádět ke zneužívání. Čím musí být proto princip solidarity vyvažován.
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 39 Upravit
Body: 1
Sociální stratifikace znamená:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 40 Upravit
Body: 1
Multikulturalita:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 41 Upravit
Body: 1
Použití dotazníku v kvantitativním výzkumu v sociálních vědách předpokládá, že dotazník bude:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 42 Upravit
Body: 1
Proměnnou závislou je možno v hypotéze považovat za:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 43 Upravit
Body: 1
Chronemika představuje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 44 Upravit
Body: 1
Mezi procesy přirozené reprodukce obyvatelstva patří:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 45 Upravit
Body: 1
Italský sociolog a ekonom Vilfredo Pareto:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 46 Upravit
Body: 1
Operacionalizace je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 47 Upravit
Body: 1
Zákon číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi upravuje dávky v systému pomoci v hmotné nouzi. Jsou to:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 48 Upravit
Body: 1
Paul Freire přispěl k antiopresivnímu přístupu svým dílem:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 49 Upravit
Body: 1
Kulturní šok:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 50 Upravit
Body: 1
Z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi upravuje dávky v systému pomoci v hmotné nouzi. Jsou to:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 51 Upravit
Body: 1
V kvantitativním výzkumu znamená validní měření, že:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 52 Upravit
Body: 1
Autorem práce "Protestantská etika a duch kapitalismu" je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 53 Upravit
Body: 1
Humanismus a existencionalismus se soustřeďují na člověka jako na:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 54 Upravit
Body: 1
Při poskytování laické první pomoci postiženému v bezvědomí se srdeční zástavou se řídíme následujícím pravidlem:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 55 Upravit
Body: 1
Korporativní model je typem sociálního státu, který je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 56 Upravit
Body: 1
Podmíněnými reflexy se zabýval:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 57 Upravit
Body: 1
Kulturní relativismus:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 58 Upravit
Body: 1
Jeden z pilířů sociální ochrany v ČR je v rámci financování postaven na zásadě průběžného hrazení, příspěvcích zaměstnanců, zaměstnavatelů, státu - za určité skupiny. Jedná se o:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 59 Upravit
Body: 1
Mezi typy skupin v sociální práci nepatří:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 60 Upravit
Body: 1
O solidaritě organické a mechanické hovořil:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.