Orientace v předepsané oborové literatuře

Prohlídka náhledu

Započetí testustředa, 19. října 2011, 11.12
Dokončení testustředa, 19. října 2011, 11.12
Délka pokusu5 sekund
Známka0 z možných 60 (0%)
Question 1 Upravit
Body: 1
Přístup vycházející z přesvědčení, že klient potřebuje zažít co největší pocit vlastní kontroly nad svým životem, že potřebuje být podporován v tom, co je dobře, co se mu daří, čeho si cení, označujeme jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 2 Upravit
Body: 1
Příkladem uzavřené (stvrzující) otázky je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 3 Upravit
Body: 1
Do kolika okruhů se dělí standardy kvality sociálních služeb:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 4 Upravit
Body: 1
Etnocentrismus je pojímán jako tendence"stavu" sociálních pracovníků:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 5 Upravit
Body: 1
Jsou služby následné péče sociální službou, která je poskytovaná za úhradu:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 6 Upravit
Body: 1
Kultura:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 7 Upravit
Body: 1
K syndromu vyhoření může vést:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 8 Upravit
Body: 1
Angažovaný sociální pracovník:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 9 Upravit
Body: 1
Přístup orientovaný na úkoly předpokládá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 10 Upravit
Body: 1
Kontaktní centra (K - centra) jsou sociální službou, v rámci které se poskytuje klientům:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 11 Upravit
Body: 1
Standardy kvality sociálních služeb užívané v ČR se dělí do těchto okruhů:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 12 Upravit
Body: 1
Sociální služby se podle Zákona o sociálních službách dělí na:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 13 Upravit
Body: 1
Příkladem otevřené otázky je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 14 Upravit
Body: 1
Alternativní metoda řešení konfliktů, při níž osoba, která zaujímá vyvážené postavení ke všem stranám sporu, pomáhá nalézt přijatelné řešení dané situace s cílem urovnat vzájemné vztahy stran je označována jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 15 Upravit
Body: 1
Antiopresivní přístup se obecně zabývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 16 Upravit
Body: 1
Sociální služby v ČR jako součást státního systému sociálního zabezpečení jsou zařazeny do oblasti:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 17 Upravit
Body: 1
Dle Zákona o sociálních službách se lidem závislým na pomoci jiné osoby poskytuje dávka:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 18 Upravit
Body: 1
Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách vyžaduje k poskytování sociálních služeb registraci. O této registraci rozhoduje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 19 Upravit
Body: 1
Etiketizační teorie:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 20 Upravit
Body: 1
Anomie je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 21 Upravit
Body: 1
V 90. letech 20. století patřila v české sociální práci mezi hlavní inovační trendy:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 22 Upravit
Body: 1
V pomáhajících profesích se často setkáváme se dvěma pojmy - kontrola a pomoc. Pomoc:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 23 Upravit
Body: 1
Úlehla se ve svém díle drží jednoho výchozího přístupu:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 24 Upravit
Body: 1
Zákon o sociálních službách rozlišuje tři formy, jakými lze sociální služby poskytovat. Která z následujících forem do tohoto dělení nepatří:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 25 Upravit
Body: 1
Pomoc uživateli (např. mentálně postiženému) s činnostmi, které lidé bez postižení dělají sami je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 26 Upravit
Body: 1
Která sociální služba nepatří mezi služby sociální péče:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 27 Upravit
Body: 1
Bálintovská skupina je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 28 Upravit
Body: 1
Splýváním ve vztahu sociálního pracovníka a klienta rozumíme situaci, kdy:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 29 Upravit
Body: 1
Kterému subjektu ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 30 Upravit
Body: 1
Sociální pracovníci jako profesní skupina etický kodex:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 31 Upravit
Body: 1
Deinstitucionalizace sociálních služeb znamená:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 32 Upravit
Body: 1
Intra-role konflikt (konflikt rolových očekávání) nastává, když:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 33 Upravit
Body: 1
Základní metodou získávání informací o sociální situaci klienta je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 34 Upravit
Body: 1
Postupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, které v současnosti drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly jsou označovány jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 35 Upravit
Body: 1
Z výčtu témat vyberte jedno, které není řešeno procedurálním standardem:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 36 Upravit
Body: 1
Je v České republice vedle lůžkové, poskytována také domácí hospicová péče?
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 37 Upravit
Body: 1
Proces socializace ve společenských vědách znamená:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 38 Upravit
Body: 1
Předpokladem úspěšného profesionálního vztahu sociální pracovník - klient ze strany sociálního pracovníka není:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 39 Upravit
Body: 1
Na jaké cílové skupiny je zaměřena sociální služba - sociálně terapeutické dílny (dříve označovány jako chráněné dílny)
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 40 Upravit
Body: 1
V jakém případě mají poskytovatel sociální služby a uživatel sociální služby povinnost uzavřít spolu písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 41 Upravit
Body: 1
Občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti sociální programy:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 42 Upravit
Body: 1
Sociální normy představují:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 43 Upravit
Body: 1
Na počátku spolupráce s klientem by měl sociální pracovník:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 44 Upravit
Body: 1
Věcná dávka je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 45 Upravit
Body: 1
Do kolika dnů musí příjemce příspěvku na péči ohlásit všechny změny ve skutečnostech, které mají vliv na nárok na příspěvek na péči, jeho výči nebo výplatu:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 46 Upravit
Body: 1
Pro rozhovor s klientem nejsou vhodné otázky:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 47 Upravit
Body: 1
Která z následujících fází nepatří mezi fáze dialogu sociálního pracovníka a klienta:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 48 Upravit
Body: 1
Chování a jednání zahrnující všechny formy fyzického, psychického a sexuálního týrání ve všech druzích blízkých vztahů, pro něž je charakteristické jeho opakování, dlouhodobost, stupňování a téměř každodennost označujeme jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 49 Upravit
Body: 1
Peer programy neboli:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 50 Upravit
Body: 1
Kdo spravuje "Informační systém o příspěvku na péči":
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 51 Upravit
Body: 1
Sociální politiku lze definovat jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 52 Upravit
Body: 1
Humanismus a existencionalismus se soustřeďují na člověka jako na:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 53 Upravit
Body: 1
Klíčem k úspěšné intervenci sociální práce je zejména:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 54 Upravit
Body: 1
Sociální rehabilitaci a sociálně právní poradenství může dle Zákona o sociálních službách provádět:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 55 Upravit
Body: 1
Z níže uvedených výroků vyberte, který není správný: Opatření omezující pohyb osoby lze použít pouze v případě:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 56 Upravit
Body: 1
Předmět sociální politiky státu je vymezen jeho:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 57 Upravit
Body: 1
Pojem komunita je užíván jako opak pojmu:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 58 Upravit
Body: 1
Respitní péče neboli:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 59 Upravit
Body: 1
Asociace vzdělavatelů v sociální práci od 90. let 20. století v ČR garantuje odbornou úroveň vzdělávání v sociální práci na vyšších odborných a vysokých školách na základě:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 60 Upravit
Body: 1
Posláním sociální práce je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.